Условия, поръчка и документи за пътувание – „Астрела“ ООД

„Астрела“ ООД обслужва туристи, живеещи в всички страни и притежаващи всякакво гражданство. Заказ, оформление, плащане се произвежда от всякакви точки на света. На туристи се оказва визова поддръжка, съдействие в купуване (или резервация) на билети, консултации по транспорта.

Оформление заказа на туристически услуги се произвежда чрез сключване на договора, оформление и предаване на туристически ваучер включително.

Общи данни за паспортния режим: при влизане в Република България чуждият гражданин следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква.

Общи данни за визовия режим: с обща информация за визов режим в Република България можете да се запознаете на сайта на Министерство на външните работи >> ВИЗОВ РЕЖИМ

Срок за подаване на заявление за издаване на български визи: заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител.

В случая, когато:
на туристи не трябва виза – всички формалности ние решаваме чрез интернет или в нашия офис
на туристи трябва виза – въпрос се решава през консулство или визов център на Република България в държава, където турист пребивава дълговремено или постоянно, на основанието на съответните документи (от страната на „Астрела“ това може да бъде предварителна резервация, туристически ваучер) или виза може да бъде оформлена чрез турфирми, които се намират в държавата на туриста и акредитовани в консульството на България.

Няма специални медицински и здравни изисквания за посещаване на Република България.

За посещаване на Република България чуждестранен турист трябва да има оригинална полица на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ сключена при лицензиран застраховател, с минимална застрахователна сума 60 000 лева или друга медицинска застраховка, покриваща медицински разходи на територията на България.

Оформление на тура в „Астрела“ за туристи, които се намират извън България
Съгласован тур оформя се в вид на договора. Към договор се прилага проформа-фактура, където е посочени реквизити на банка на туроператора, а също и номер на банкова сметка за плащане (IBAN).

Копие на договора и проформа-фактура се изпраща на туриста по електронна поща (сканиран оригинал, в вид на файла). По искане на клиента договор се изпраща с поща (по предварителна заявка, международни пощенски разходи се включват в проформа-фактура).

С общи условия към договора за организирано пътувание турист може да се запознае предварително на сайта на туроператора >>

Договор трябва да е подписан от двете страни, и екземпляр от него изпратен по електронна поща в подходящ формат, установяващ надлежното му подписване, или подписан по електронен път, ако страните по договора притежават електронен подпис.

Турист нарежда плащане с банковски превод по сметка на „Астрела“ ООД. Също възможно плащане от банковска карта на клиента.

Банковски разходи по прехвърляне на суми се отнасят на страна на клиента,
каквото означава, че клиент е задължен в платежно нареждане да отбележи точка „банковски разходи се плащат от наредителя“.

Договор влиза в сила след получаване на плащане от туроператора. Размер на парична сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка, и срока за изплащане на остатъка се определя в договора, в зависимост от предлагащи се намаления, условия на работа с контрагенти, пожелания на туриста.

Факт на плащане подтвърждава съгласие с условията на договора. След плащане турист предоставя в писмен вид копие на банковско бордеро на туроператора.

„Астрела“ предлага на туристи съдействие за сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, а също сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

Цени са посочени в оферти. В оферти също посочена такса-обработка („working charge“) – сервисен сбор на „Астрела“ ООД.

Такса-обработка се начислява еднократно за всеки договор.
В случая, че в един договор е включена резервация на няколко хотели – по всеки един хотел еднократно се начислява такса-обработка.
Такса-обработка не се начислява на допълнителни услуги по договора, ако в оферта не е посочено друго.