Политика на «Астрела» ООД за защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018 г. работи нов регламент на Европейския Съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта на регламентът е да гарантира защитата на личните данни на физическите лица във всички държави-членки на ЕС и да уеднакви тяхната обработка и защита, за да да защити личните ни данни най-добре.

Настоящата Политика за защита на Личните данни описва как Астрела ООД използва, съхранява и защитава лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на нашите услугите.

Астрела ООД отговаря на всички изисквания на новият регламент, като събира и обработва лични данни на физически лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява законосъобразно и отговорно.

Информация за нас

Наименование: Астрела ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 103786602
Удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и турагентска дейност: № 5251
Офис на «Астрела» ООД: България, обл. Варна, общ. Аксаково, с. Орешак, ул. 10-та, №21
Адрес за кореспонденция: България, 9152, обл. Варна, общ. Аксаково, с. Орешак, ул. 10-та, №21
E-mail: astrela2002 @ yandex.com
Телефон: 00359 52 627251

КАКВИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО АСТРЕЛА ООД СЪБИРА ОТ ВАС

Лични данни според GDPR е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Това може имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

За изпълнение на договорните условия и на извършване резервация ни трябва:
име, презиме и фамилия, телефонен номер, електронна поща, адрес, ЕГН / дата на раждане, номер, дата на издаване и валидност на документ за самоличност, къде е издаден, данни за банкова сметка /само при необходимост за възстановяване на вече платена сума от туриста/, пол /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например, пътуване с бус/; данни за здравен статус на лица със специфични нужди.

Технически данни: те са автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на сайта www.astrela.com — IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата, бисквитки (cookies) — за идентифициране на браузъра или устройството Ви и т.н.

При дистанционно плащане с банковска карта през виртуалния ПОС терминал – всичко, което се изисква от банката при нужда от доказване, че платецът е оторизирал съответното плащане.

При плащане по банков път, получаваме информация и за банковата сметка, от която е наредено плащането.

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние (както диагнози, епикризи), данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация (с. чл.9 GDPR).

ЦЕЛИТЕ на събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Астрела ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел:
— предоставяне на информация за продукт или услуга
— отговаряне на вашите запитвания
— осигуряване на функционалност на уеб сайта astrela.com;
— предоставяне на достъп до страници на уеб сайта, с персонализирано съдържание, ограничено от зададени от Вас критерии
— подтвърждаване на личност на лице, като страна по договор
— изпълнение на договорни задълженията си към Вас
— счетоводна и статистическа обработка
— защита на информация.

Информацията, която събираме и използваме, е необходима за тези целите и няма цел да навлизаме в личното ви пространство.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО АСТРЕЛА ООД събира, обработва и съхранява вашите лични данни

Астрела ООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез посредници /други туроператори и/или туристически агенти/, които предлагат услуги и продукти на Астрела ООД (c. чл. 6 от GDPR), когато:

ал. 1 a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
ал. 1 б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Съгласие за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни (с. чл.7 GDPR) трябва да е получено — от Вас като Клиент — свободно изразено, конкретно, информирано, недвусмислено, дадено с активно действие: чрез изрично изявление или ясно потвърждаващо действие, вкл. онлайн. Съгласието се предоставя чрез посещение на нашия офис, чрез посещение на офис на друга туристическа агенция — наш партньор, или през уеб страница на сайта ни. Съгласие, получено от клиента, винаги може да бъде оттеглено, след легитимация по съответният начин, пак чрез посещаване на нашия офис или с изпращане на имейл до: astrela2002 @ yandex.com. Съгласието следва да бъде документирано с цел доказване на неговото наличие.

Изрично съгласие за обработване на Лични данни не винаги е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора, необходимост за изпълнение на договор и др.

ОТКЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ И НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Информацията за обработваните от нас лични данни получаваме от лицето, за което се отнасят, от родител или настойник (когато информацията се отнася за дете) или от лицето, сключващо договор за предлагана от нас услуга.

Данните се обработват в връзка с изпълнение на задълженията на Астрела ООД по договор с Клиента; само при определени условия и единствено при необходимост Астрела ООД ще предоставя лични данни на: резервационната система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена конкретна резервация, на хотел, на превозвачи и други доставчици на туристическа услуга, на туроператор или на туристически агент — партньор на Астрела ООД по изпълнението на конкретно избрана туристическа програма, на застрахователни дружества, на визов център, както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законовите разпоредби в България, които задължават Астрела ООД да разкрие информация за конкретен Клиент и придружаващите го лица.

Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим само при наличие на валидно правно основание за това (например, съгласието на
субекта на данни или правни задължения на администратора). Всички трети страни, които ще получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще ги заличават при спазване на съответните правила и процедури.

Данните се обработват със спазване на законовите задължения от страна на Астрела ООД пред националните данъчни, регулаторни и други органи, които се прилагат спрямо Астрела ООД.

СРОК НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

АСТРЕЛА ООД ще обработва лични данни на Клиента за минимален срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработване — на период на изпълнение на договора (съгласно «Закона за туризма»), на период на счетоводно обработване, за архивиране на договора (съгласно «Закона за счетоводство», «Закона за задълженията и договорите», «Данъчно-осигурителния процесуален кодекс», българско законодателство). Ако Клиент предоставил съгласие за обработка на някои от личните си данни — до оттегляне на това съгласие.

«Астрела» ООД ще обработва минималното количество лични данни, с минимални операции по обработване, които са абсолютно необходими за постигането на всяка специфична цел и след това ги заличава при спазване на съответните правила и процедури.

Клиент има право

Клиент има право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните; а също право на оттегляне на съгласието си по всяко време.

Клиент има правото на жалба до компетентния надзорен орган — Комисията за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да променяте съгласието си за всяка цел на обработване, а също и упражните правото на изтриване (“правото да бъдеш забравен”).
Основания за заличаване на личните данни:
— те повече не са необходими за целите, за които са били обработвани,
— субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните,
— субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването,
— личните данни са били обработвани незаконосъобразно,
— личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение.

N.B. Администраторът може да откаже да изтрие данните, когато обработването е необходимо за:
— упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
— изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес;
— целите на общественото здраве;
— архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
— за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Използване на бисквитки (cookie)

«Бисквитки е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър»
Уикипедия, статия «HTTP-бисквитка».

Сайтът astrela.com използва за коректната си работа бисквитки. Ако посещавате нашия сайт, вие трябва да приемете използването на бисквити.

НиеНа сайт astrela.com исползвани следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки, които са необходими за коректната работа на уебсайта за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Можете да забраните тези бисквитки, ама няма да можете да ползвате всички функции на сайта ни.

Аналитични бисквитки се исползват за распознаване на посетители на сайта ни, запомняне на вашите настройки и други спомагателни функции.

Вие, с настройване на вашия браузер, можете да ограничите някои видове бисквитки, ама възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и няма да не можете да използвате пълните му функционалности.

Как можете да настроите вашия браузер за изключване на бисквитки, вижте в статия на Уикипедия .

Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта astrela.com, или осъществяване на достъп до тях. Отказ да предоставите необходимите лични данни за обработка означава отказ да използвате съответните нашите услуги.

Предоставянето на лични данни за изпълнение на договора за туристически услуги е задължително (съгласно «Закон за туризма»). Ако клиент — субектът на данните — откаже да предостави личните данни, «Астрела» ООД няма да има възможност за испълнение на договорните си задължения.

Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Нашите сайтове и приложения използват Google Analytics, услуга за уеб анализ. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Analytics използва така наречените “бисквитки”, споменати по-горе – текстови файлове, съхранени на устройството Ви, които ни позволяват да анализираме поведението на потребителите. Информацията, генерирана от “бисквитката”, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

“Бисквитките” на Google Анализ се съхраняват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR. Администраторът на уебсайта има легален интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира онлайн услугите и рекламните си дейности.

За да предотвратите събиране на информация за Вас от Google Analytics моля посетете страницата Privacy Policy – Opt Out.

IP анонимност

Нашият уебсайт има активирана функцията за анонимен IP адрес. Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден на Съединените щати. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща на сървър на Google в САЩ и е съкратен там. Google ще използва тази информация от името на администратора на нашия уебсайт, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването му. IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google.

Събиране на демографски данни от Google Analytics

Нашият уебсайт използва демографските характеристики на Google Analytics. Това позволява генерирането на отчети, съдържащи данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси по данни на Google и трети страни. Тези събирателни данни не могат да бъдат приписани на конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като коригирате настройките на рекламите в профила си в Google или можете да забраните събирането на данни от Google Analytics,.

*****************************
Вие по всяко време можете да направите възражение срещу обработване на личните ви данни, включително профилиране, в т.ч. в целите на директия маркетинг.